Dịch vụ Tiêm chủng chất lượng cao - Bệnh viện ĐHQG Hà Nội đạt Chứng nhận Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015


Trong bối cảnh không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ trong hệ thống
các đơn vị của Đại học học Quốc gia Hà Nội, ngày 26/01/2018 Dịch vụ Tiêm chủng
chất lượng cao của Bệnh viện ĐHQGHN đã được cấp Chứng nhận đạt Tiêu chuẩn
Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015 và Quản lý Môi trường 14001:2015. ISO
9001 là chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn
hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Đây là bộ tiêu chuẩn Quản lý chất lượng phiên bản mới
nhất rất phù hợp trong việc quản trị các dịch vụ y tế nhằm hướng tới sự tuân thủ tốt
các quy trình, giảm thiểu các sai sót, khắc phục kịp thời các vấn đề và cải tiến chất
lượng liên tục, đáp ứng nhu cầu chính đáng của khách hàng.
Để đạt được tiêu chuẩn ISO, trong suốt năm 2017 vừa qua, Ban Giám đốc Bệnh viện
đã cam kết mạnh mẽ trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa
bệnh của bệnh viện, đặc biệt là việc cung cấp các Dịch vụ Tiêm chủng chất lượng cao,
an toàn, đáp ứng sự mong mỏi của khách hàng. Bệnh viện đã ban hành Sổ tay chất
lượng và cam kết Chính sách chất lượng rất rõ ràng, cụ thể. Toàn bộ các Quy trình
chuyên môn kỹ thuật, quy trình quản lý đã được rà soát, bổ sung và cập nhật theo quy
định hiện hành của Bộ Y tế. Tiếp theo, hệ thống tài liệu này được xây dựng, tổ chức
triển khai áp dụng và giám sát đánh giá, cải tiến liên tục theo Tiêu chuẩn ISO
9001:2015 và ISO 14001:2015. Tóm lại, nhờ có cố gắng không mệt mỏi của tập thể
CBCNV mà Dịch vụ Tiêm chủng của Bệnh viện ĐHQGHN (Đơn vị đầu tiên trong cả
nước) được cấp Chứng nhận Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và
ISO 14001:2015.

Việc được Chứng nhận Quản lý Chất lượng theo ISO 9001, thể hiện sự ghi nhận của
các cơ quan quản lý và sự cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện ĐHQGHN trong việc cung
cấp dịch vụ khám chữa bệnh nói chung và dịch vụ tiêm chủng nói riêng cho nhân dân.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả ban đầu, Bệnh viện sẽ tiếp tục thúc đẩy công
tác cải tiến chất lượng liên tục các dịch vụ khám chữa bệnh, CSSK nhân dân thông
qua việc áp dụng hệ thống quản lý, quy trình chuyên môn kỹ thuật theo tiêu chuẩn
quốc tế và đổi mới phong cách phục vụ nhằm đem lại các dịch vụ có chất lượng cao,
an toàn và thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng.

Bệnh viện ĐHQGHN cam kết tiếp tục duy trì và mở rộng việc triển khai áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng theo ISO đối với các bộ phận khác trong Bệnh viện, nhằm
từng bước khẳng định uy tín của mình trong việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng
cao theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng
cao và sự hài lòng của nhân dân.
VIDEO
Liên kết website
Hoạt động
nothing